مصاحبه روزنامه آلمانی نویه دویچلند

ما زنان افغانستان به ستوه آمده ايم

قطع نامه ششمين مجمع عمومی: درباره موقعيت زنان افغانستان و وظايف  

زنان افغانستانی و عراقی اولين قربانيان جنگ های  تجاوزگرانه آمريکا و شرکا

ستم بر زن در افغانستان

زنان افغانستان و قوانین ضد زن

متن سخنرانی در راهپيمائی ۴ مارس کارزار زنان عليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی در فرانكفورت

راهپيمائی ۸ مارس بیان اتحاد همه آنانی است که می خواهند برای لغو قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی بجنگند!

تظاهرات روستائیان علیه تجاوز  به زنان در افغانستان