آی ای شب زدگان

شعر زن

روز جهانی زن

پرسه در پرلاشز

روایتی زنده

عید در قربانگاهی بنام افغانستان

زنی از عصر حاضر

ای شیخ کج کلاہ

سرا پا خشم و فریاد ایستاده ام!

اشعاری از شاعره جوان افغانى