قطعنامه‌ی سیاسی نهمین مجمع عمومی در مورد موقعیت زنان افغانستان

پیام هیأت مسئولین به نهمین مجمع عمومی

پیام به نهمین مجمع عمومی سازمان زنان هشت مارس

گزیده‌ای از بولتن ویژه‌ی نهمین مجمع عمومی

منشور سازمان زنان

آيين‌نامه‌ی تشیکلاتی

زن ستیزی در مذهب

مارس ۱۹۷۹ تولد جنبش نوین زنان ۵ روز تظاهرات پنج برگ زرین جنبش نوین زنان

تجاوز در زندگی مشترک

تجارت سکس، برده‌داری مدرن در عصر امپریالیسم