خواھران ماگدالین تراژدی مذھب، مرگ و ديگرھیچ!

دين و پیامدھاي ھای آن، سنت و اخلاق زن ستیز، چه در ايرلند، يعنی کشوری اروپايی و چه در کشورھای ديگر ھمگی يکسان عمل می کنند. زنان ملک خصوصی مردان بشمار می آيند.
شلاق مذھب و سنت و اخلاق برای تضمین مناسبات مردسالاری به اشکال متفاوت بر جسم و روان زنان فرود می آيد تا پايه ھای مناسبات اقتصادی و استثمار ھرچه مستحکم تر برجای بماند.

۱۷ دی: تداوم اسارت زن ایرانی در اشكالی دیگر

سلطنت طلبان این روزها سخت در تکاپو هستند در رقابت با روز ٨ مارس که روز جهانی زنان است، روز ١٧ دی را قرار دهند. ٨ مارس سمبل مبارزه زنان برای رهایی است و ریشه در مبارزه بیش از صد سال زنان دارد و ١٧ دی نیز روزی است که فقط تداعی استبداد عقب مانده ارتجاعی با پوششی مدرن علیه زنان است. مایه تاسف اینكه برخی از زنان روشنفكر و مترقی كه خود زمانی طعم دیكتاتوری رژیم شاه را كشیده بودند، تحت عناوین گوناگون با این گونه تبلیغات همگام شدند: تحت عناوینی چون بالاخره هر چی كه باشد وضع زنان در رژیم شاهنشاهی بهتر از رژیم اسلامی بود و یا اینكه نمی توان نفی كرد كه زنان ایرانی از آن قبیل اصلاحات نفع بردند.

جنگ، مرتجعین اسلامی حاكم بر ایران و موقعیت جنبش زنان

داروهای مردانه برای زنان!

زنان باوجودی که کار کبد آنها با مردان متفاوت است وزن و ماهیچه کمتری نسبت به مردان دارند، با وجود این که معده آنها آهسته تر کار می کند ولی اسیدهای امینه را زودتر جذب می نماید، با وجود اینکه میزان آب و چربی بیشتر و هورمون متغیری دارند، با این تبعیض روبرو هستند که مجبورند داروهایی را استفاده کنند که فقط بروی مردان آزمایش شده اند. و با وضعیت جسمی زنان همخوانی کمتری دارند.

جنگ، مرتجعین اسلامی حاكم بر ایران و موقعیت جنبش زنان

زنان، گلوبالیزاسیون و جنگ

صنعت سکس: آیینه تمام نمای شرایط زنان در جهان گلوبالیزه

آیا تن فروشی یک انتخاب است؟

گفتگو با خاطره زندانی سیاسی سابق

دنیا را چگونه در بدن خود تجربه می کنم؟