تدارک مقدمات و ابزارهای مبارزاتی- بروکسل

جمعی از فعالین هشت مارس و کارزار زنان
تهیه‌ی دستمال گردن‌هایی لوگوی «چهلمین سالگرد مبارزارت زنان ایران» برای تظاهرات سه‌روزه کارزار زنان

مقابل سفارت جمهوری اسلامی - بروکسل

جمهوری اسلامی با درس‌گیری از تجربه‌ی دی ماه ۱۳۹۶ که تظاهرکنندگان خشمگین پرچم سفارت ایران در بروکسل را پایین کشیدند، امروز خودشان پرچم سفارت را پیشاپیش پایین کشیده بودند و سفارت ایران در بروکسل پرچم نداشت و علاوه بر پلیس، نیروهای محافظ در داخل سفارت مستقر شده بودند؛ گامی از سر تزلزل و ترس.

پیام کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

حجاب‌ سوزان در تظاهرات روز جهانی علیه خشونت بر زنان- بروکسل

در لندن راهپیمایی فاشیست‌ها توسط نیروهای فمینیست و ضدفاشیست مسدود شد!

پیام فعالین کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی- بروکسل

در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی- بروکسل

به مناسبت ۳۰ امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - لندن

آکسیون به مناسبت سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاس در بروکسل

مستندی کوتاه از تجارب بیست‌ساله‌ سازمان زنان هشت مارس

تهیه کننده: هشت مارس