گزارش راهپيمايی روز جهانی زن - لوس آنجلس کاليفرنيا- آمريکا

گزارش تصاویری از تظاهرات سازمان زنان هشت مارس در شهر لوس آنجلس - آمریکا

 در حمایت از تظاهرات کارزار زنان در شهر بروکسل  در روز ۸ مارس ۲۰۰۸  

گزارشی از آکسیون اعتراض به دستگیری دانشجویان در روزهای اخیر و دفاع از مبارزات دانشجویان - تورنتو

گزارشی از روز جهانی خشونت علیه زنان - هلند

گزارشات تظاهرات ضد نشست سران هشت کشور صنعتی جهان

گزارش تصویری از تظاھرات بلوکه کردن جادۀ محل برگزاری کنفرانس ۸ کشور صنعتی

گزارش برگزاری روز زن- بلژيک

گزارش تصویری گوشه ھائی از مبارزات ضد جی ھشت

گزارشی تصویری از روز اول مبارزات علیه جی ھشت

گزارشی از جلسه افتتاحیه کنفرانس بحث وگفتگو کمیته منونایت وابسته به کلیسا با مرتجعین اسلامی- تورنتو