فراخوان به عمل متحد!

فراخوان: جلسه ی بحث و گفتگو پالتاکی

فراخوان روز جهانی زن- آمستردام

در حمایت و همبستگی با مبارزات مردم در ایران

جلسه پالتاکی کارزار: چرا مبارزه علیه خشونت بر زنان جهانی است؟ چگونه می توان به خشونت علیه زنان پایان بخشید؟

جلسه‌ی بحث و گفتگوی پالتاکی: منشأ خشونت جنسیتی به زنان در زندان چیست؟

به مناسبت ۲۹مین یادمان کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ و دهه شصت با در نظر داشتن موضوع زنان زندانی سیاسی و غیرسیاسی

فراخوان جلسه پالتاکی: چرا نباید در انتخابات شرکت کرد؟

پوستر ضد انتخابات ریاست جمهوری

اطلاعیه ی شماره ی ۱- دعوت به کارزار سه روزه ی «ضد انتخاب جمهوری اسلامی»

جلسه پالتاکی زنان چپ و کمونیست- جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها!

فراخوان آکسیون ها بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور- ۸ مارس ۲۰۱۰