در راه اشاعه نگرش انقلابی و متحد و متشکل کردن زنان!بیانیه مشترک

زنجیره به هم پیوسته مبارزه و مقاومت زنان در سراسر جهان خشونت سازمان یافته بر زنان را در هم خواهد شکست!

شورش مردم علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی !

سمینار روز جهانى منع خشونت بر زنان در سوئد

فراخوان مشترک به آکسیون اعتراضی در سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران

تهاجم نظامی دولت فاشیستی ترکیه به کردستان سوریه محکوم است!

بیانیه مشترک: توده ای شدن مبارزه انقلابی راه را برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی زندانیان سیاسی هموار می کند!

رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی قاتل دخترآبی را باید سرنگون کرد!

مرگ سحر این وظیفه را در مقابل همه ورزشکاران در عرصه های گوناگون قرار می دهد که درهمبستگی و حمایت از خواسته زنان در انجام ورزش و ورود به استادیوم های ورزشی، در همدلی با خانواده سحر، از هرگونه انجام ورزش خود داری کنند و اعتراض خود را به اشکال گوناگون ابراز دارند.

امروز سحر را از دست داده ایم. اما اندوه از دست دادن سحر و هزاران سحر دیگری که در زندان ها، در کوچه و خیابان و حتا در خانه های شان زندگی و روزشان به صبح روشن تبدل نشد را باید به خشمی سوزان برای ادامه مبارزه تا سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز و جنایتکار جمهوری اسلامی بدل کنیم.

برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی از پای نمی نشینیم!

نه به رژیم جمهوری اسلامی، نه به هر گونه دخالت امپریالیستی در ایران !