پیام سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) به سومین کنفرانس زنان پایه

سیستم سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان زنان را در همه جا با اشکال متفاوت، فرودست کرده است. تشدید مردسالاری، خشونت‌های وحشیانه بر زنان، گسترش تجارت سکس و برده کردن میلیون‌ها زنان در سراسر جهان، کنترل بدن زنان و تبدیل هر چه بیشتر آنان به ماشینِ بچه‌سازی و کالایِ لذت بخشی به مردان، نیازِ این سیستم مبتنی بر ستم و استثمار برای حاکمیت برجهان است.

پیام شورای مستقل همبستگی با مبارزات اجتماعی در ایران به کارزار سراسری زنان

شعری از زیبا کرباشی / ما زنان کارزاریم

پیام های دریافتی کارزار زنان

پیام کارزار زنان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی - بروکسل

از ۴۰ پیش زمانی که زنان در مقابل استبداد دینی و فرهنگ ارتجاعی شما طغیان کردند تا همین امروز آن‌ چنان مبارزات خود را در همه‌ ی جنبش‌ های مبارزاتی پیش می‌ برند تا هر مبارزی را به این نتیجه برسانند که دیگر نباید فرهنگ پدر/مردسالار حاکم بر جامعه را که شما مرتجعین در طول ۴۰ سال در ذهنیت مردم نهادینه کرده‌اید، برتابند.

پیام کارزار زنان به تشکلات زنان و نیروهای مترقی و مبارز در سه روز راهپیمایی

ما اینجا هستیم تا به شما بگویم ما نه به رژیم فاشیستی آمریکا نیاز داریم و نه به دولت‌های امپریالیستی مردسالار اروپایی. ما از شما زنان و مردان آزادی‌خواه می‌خواهیم که در کنار زنان ایران برای مبارزه علیه حجاب اجباری و سایر عرصه‌های خشونت بر زنان بایستید.

پیام کارزار زنان در دومین روز راهپیمایی - دن‌هاگ هلند

خیزش زنان در سال ۵۷ علیه حجاب اجباری، برگ زرینی از تاریخ مبارزات صد ساله‌ ی زنان ایران و نمودی از جهش واقعی جنبش زنان ایران علیه ستم جنسیتی است. چون زنان یعنی نیمی از جامعه، اولین هدف سرکوب بنیادگرایان تازه به قدرت رسیده بودند که باید برای تثبیت حاکمیت اسلامی مجدداً به پستوها رانده می‌شدند؛ اما زنان نیز اولین گروه اجتماعی بودند که ماهیت واپس‌گرای رژیم تازه به قدرت رسیده را دریافتند و علیه این تهاجم دست به مبارزه زدند و با شعار «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»، مانیفستی فشرده و کوبنده به نیابت از طرف تمام جامعه علیه بنیادگرایان اسلامی صادر کردند.

پیام تشکل مبارزه برای جهانی بدون مرز در مقابل سفارت آمریکا در بروکسل

ما مبارزه‌ی «کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی در ایران» را مبارزه خود می‌دانیم و اعتقاد داریم که حتا اگر یک زن در جهان آزاد نباشد هیچ‌کس آزاد نیست.

پیام کارزار زنان در مقابل سفارت آمریکا - بروکسل

دولت‌ها و نیروهای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و رژیم فاشیست و نژادپرست در آمریکا و نیروهای دست راستی و بنیادگرایان مسیحی در غرب دو روی یک سکه هستند. مسلمان‌ستیزی ترامپ و همه‌ی نژادپرستان همان‌قدر فاشیستی است که یهودی‌ستیزی در دوران هیتلر بود.

پیام ایرانیان هامبورگ و حومه

بدون شک زنان و مردان برابری طلب تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در کنار هم به مبارزات‌شان ادامه خواهند داد.