مصاحبه رادیوی آلترناتیو و خودگردان - بروکسل

فراخوان به راهپیمایی سه روزه‌ی کارزار زنان در هامبورگ، دن‌هاگ و بروکسل

تدارک مقدمات و ابزارهای مبارزاتی- بروکسل

جمعی از فعالین هشت مارس و کارزار زنان تهیه‌ی دستمال گردن‌هایی لوگوی «چهلمین سالگرد مبارزارت زنان ایران» برای تظاهرات سه‌روزه کارزار زنان

تدارک مقدمات و ابزارهای مبارزاتی

جمعی از فعالین هشت مارس و کارزار زنان در بلژیک: تهیه‌ی دستمال گردن‌هایی برای تظاهرات سه‌روزه و لوگوی «چهلمین سالگرد مبارزارت زنان ایران»

بخشی از پیام کارزار در آکسیون همبستگی

شرکت فعالین کارزار در آکسیون همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران و حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

مقابل سفارت جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی با درس‌گیری از تجربه‌ی دی ماه ۱۳۹۶ که تظاهرکنندگان خشمگین پرچم سفارت ایران در بروکسل را پایین کشیدند، امروز خودشان پرچم سفارت را پیشاپیش پایین کشیده بودند و سفارت ایران در بروکسل پرچم نداشت و علاوه بر پلیس، نیروهای محافظ در داخل سفارت مستقر شده بودند؛ گامی از سر تزلزل و ترس.

پیام کارزار‌‌ در تجمع اعتراضی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بلژیک

روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در دن‌هاگ

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بروکسل

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران و فعالین سازمان زنان هشت مارس

در تظاهرات به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران و فعالین سازمان زنان هشت مارس