گزارش فعالين سازمان زنان هشت مارس از فستيوال جوانان مسيحی - برمن

گزارشی از اول ماه مه - فنلاند

گزارش راهپيمايی روز جهانی زن - لوس آنجلس کاليفرنيا- آمريکا

گزارش تصاویری از تظاهرات سازمان زنان هشت مارس در شهر لوس آنجلس - آمریکا

 در حمایت از تظاهرات کارزار زنان در شهر بروکسل  در روز ۸ مارس ۲۰۰۸  

گزارشی از آکسیون اعتراض به دستگیری دانشجویان در روزهای اخیر و دفاع از مبارزات دانشجویان - تورنتو

گزارشی از روز جهانی خشونت علیه زنان - هلند

گزارشات تظاهرات ضد نشست سران هشت کشور صنعتی جهان

گزارش تصویری از تظاھرات بلوکه کردن جادۀ محل برگزاری کنفرانس ۸ کشور صنعتی

گزارش برگزاری روز زن- بلژيک

گزارش تصویری گوشه ھائی از مبارزات ضد جی ھشت