بخش دوم: سازمان یابی تشکلهای مستفل کارگری

قدردانی از آذر درخشان مبارز جنبش زنان

روز سوم مارس ۲۰۱۲ درپاریس درکتابخانه مقاومت مردم فلسطین

پیرامون حکم سنگسار سکینه آشتیانی

موقعیت زنان و بخش پرسش و پاسخ

موقعیت زنان

بخش پرسش و پاسخ

درباره کمپین آزادی کبری رحمان‌پور

سخنرانی پیرامون یک میلیون امضا

پیام در مراسم یادبود مینا حق شناس

پیرامون جنبش دانشجویی ۱۶ آذر

رادیو پروسه

پیرامون آکسیون به مناسبت یاد بود زندانیان سیاسی دهه ۶۰

رادیو ندا