پیرامون جنبش دانشجویی ۱۶ آذر

رادیو پروسه

پیرامون آکسیون به مناسبت یاد بود زندانیان سیاسی دهه ۶۰

رادیو ندا

پیرامون اعتراض به سنگسار سکینه محمدی آشتیانی

رادیو همبستگی

تظاهرات کارزار زنان برای لغو قوانین ضد زن در ایران

مسعود معمار

روز جهانی زن در هلند گفتگوی لیلا پرنیان و یاسمین میظر

برگزاری راه پیمایی هشت مارس در چندین کشور

رادیو پیام هالیفکس کانادا

پیرامون وضعیت کنونی و نقش زنان

رادیو دمکراسی شورایی

پیرامون خاوران

مصاحبه رادیو صدای افغانستان آزاد

حمایت از اعتصاب غذا پناهندگان افغانستانی در ایران