پیرامون اعتراض به سنگسار سکینه محمدی آشتیانی

رادیو همبستگی

تظاهرات کارزار زنان برای لغو قوانین ضد زن در ایران

مسعود معمار

روز جهانی زن در هلند گفتگوی لیلا پرنیان و یاسمین میظر

برگزاری راه پیمایی هشت مارس در چندین کشور

رادیو پیام هالیفکس کانادا

پیرامون وضعیت کنونی و نقش زنان

رادیو دمکراسی شورایی

پیرامون خاوران

مصاحبه رادیو صدای افغانستان آزاد

حمایت از اعتصاب غذا پناهندگان افغانستانی در ایران

پیرامون همگرایی

بخش ششم: بحث جلسه پالتاکی

پیرامون همگرایی

بخش پنجم: بحث جلسه پالتاکی