میترا یکی از هزاران زنی است که به دلیل شرایط افغانستان و آمدن طالبان، به ایران پناهنده شد. / ارسالی توسط شعله یکی از فعالین افغانستانی

گزارش دومین تظاهرات بزرگ در شهر برمن، علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان

آکسیون ایستاده در حمایت از زنان و مردم افغانستان - دن هاگ

گزارش تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان - برلین

گزارش تجمع اعتراضی در محکوم کردن قدرت گیری طالبان در افغانستان آلمان- برمن

گزارش آکسیون در دفاع از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان- لندن

گزارشی از تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان، در مرکز شهر برمن

گزارشی از اوضاع مناطق تحت اشغال طالبان

در طول بیست سال حکومت دست نشانده جمهوری اسلامی افغانستان، خشونت و ستم بر زن هم چنان و گسترده ادامه داشت.