زنان جسوردرمقابل نیرو های سرکوبگر می ایستند!

درود بر مردم زحمتکشی که لرزه بر اندام رژیم رو به مرگ جمهوری اسلامی انداختند!

زنان پیشرو در صف اول مبارزه!

مبارزات علیه رژیم جمهوری اسلامی در همه زمینه ها گسترش می یابد، یکی از آنها شعار نویسی است. در فیلم بالا زنی شجاع و جسور را می بینیم که نفرت خود و حرف اکثریت مردم را بر دیوار می نویسد. بدون شک شعار نویسی نه تنها یک شکل مبارزه است بلکه کاری آگاه گرانه است و روحیه بخش برای اقشار جامعه. یکی از اشکالی است که جوانان بشکل جمعی می توانند خود را سازمان داده و یک عمل مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی را به پیش برند. از پیج اینستاگرام: مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان-ایران)

عکس خامنه ای به آتش کشیده شد!

این بار دختری از الیگودرز در بلندای سکو می ایستد و عکس خامنه ای را به آتش می کشد!

ترانه ای از رپر ایرانی؛ حامد فرد

سخنان آتنا دائمی، زندانی سیاسی که اخیرا از زندان آزاد شده است.

زنان کولبر ترجمه: لقمان بیستونی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هشت مارس: در شرایط انفجاری جامعه که ماحصل سیاست های حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی است، رژیم سعی دارد با تشدید جو پلیسی، سرکوب و ارعاب، زنان و مردان را در دانشگاه و جامعه در کنترل خود درآورد.

دانشجویان پلی تکنیک

از ادامه مسابقات فوتبال به علت ممانعت نیروی سرکوبگر حراست از ورود دانشجویان زن، انصراف دادند.

کارزار زنان: این حرکت دانشجویان در مقابله با حراست و کل رژیم زن ستیزکه از زمان قدرت گیری تا کنون با جداسازی های جنسیتی تلاش کرده زنان را از فعالیت های اجتماعی، ورود به ورزشگاه ها و... باز دارد، نمونه درستی است که بهتر است دیگر ورزشکاران نیز در ضدیت با نظام ضد زن بکار گیرند.

گوش دهید ما کارگریم - خواننده جواد احمد - با زیر نویس فارسی

تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت!