تداوم مبارزات دختران دانش آموز

تداوم مبارزات دختران دانش آموز که ساعت به ساعت گسترده تر می شود، پسران دانش آموز را هم به صفوف مبارزه کشانده است. در یکی از مدارس پسرانه در حمایت از مطالبات زنان، به شکل سمبولیک روسری آتش زدند.

همراه شو عزیز! تنها نمان به درد! کین درد مشترک!هرگز جدا جدا، درمان نمیشود!

میدون جنگ از توماج صالحی

هنر مردمی، هنری است ماندگار!
توماج با این اثر خود به همۀ ستم دیدگانی که هنوز در خانه نشسته اند، فراخوان پیوستن به انقلاب می دهد!

دختران دانش آموز در صفوف پرشور انقلاب، سراسر کشور در مبارزه و آتش و خون!

اینها همان دهه هشتادی ها و دهه نودی ها هستند، که نظام برایشان سرود «سلام فرمانده» را دیکته کرده بود. ولی اینها هوشیارانه سرود قلبی خود یعنی: «سرنگونی نظام» را می خوانند و با رها کردن موهای خود، پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را که از طفولیت بر سر و تن آنان تحمیل کرده بودند به آتش می کشند.

بازخوانی ترانه به لاله ی در خون خفته- خواننده: هانیه کیان

برای «زن، زندگی، آزادی» خواننده سبک متال

در بسیاری از مدارس دخترانه، دانش آموزان به صفوف قیام پیوستند!

این ها همان دختر بچه هایی هستند که از سنین طفولیت، با پوشاندن مقنعه و مانتوهای دست و پاگیر بر سر وتن اشان، سعی می کردند به سرکوب و اسارت عادتشان دهند و به تحمل حجاب اجباری در تمامی طول زندگی محکومشان کنند. ابعاد قیام و شورش ستمدیدگان، روز به روز گسترده تر شده و اقشار وسیعتری را به صفوف انقلاب جذب می کند. دیگر زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی سایۀ سنگین مرگ و سرنگونی پایه های حکومت خود را جلوی چشم خود ببیند.

ترانه هانیه کیان/ بازخوانی به لاله ی در خون خفته

خواننده :هانیه کیان خواننده سبک متال
بازخوانی ترانه به لاله ی در خون خفته برای «زن، زندگی، آزادی»

ترانه اعتراضی

طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران زنان را سرکوب می کنند!

گروهی از زنان روز یکشنبه به تاریخ ۲ اکتبر علیه کشتارهای روز جمعه دانش آموزان هزاره در دشت برچی کابل، دست به تظاهرات زدند. اما گروه ضد زن طالبان با شلیک تیر هوایی و با خشونت و ضرب و شتم مانع تظاهرات آنها شدند. زنان ایران و افغانستان یک تنه و مقاوم در بلندی های آزادی ایستاده اند و در مقابل ضد زن ترین رژیم های جهان آزادی را فریاد می زنند!

کاری از خانه هنر ولات در کردستان سوریه، ژن، ژیان، آزادی

ژن، ژیان، آزادی\" کاری از خانه هنر ولات در کردستان سوریه (روژاوا) کە بە یاد مهسا امینی به زنان انقلابی ایران تقدیم شدە است.