زنان در تورین ایتالیا با برگزاری تظاهرات همبستگی

زنان در تورین ایتالیا با برگزاری تظاهرات همبستگی خود را با مبارزات زنان ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند. فریاد آزادی خواهی زنان ایران، با اسم رمز «ژینا» جهانی شد. همبستگی زنان ایتالیا، مانند سایر حمایت های بین المللی از مبارزات ۴۳ سالۀ زنان و تمامی مبارزات زنان و مردان شجاع و جسور ایران در روزهای اخیر، صحنه های شکوهمند و تحسین برانگیزی از قدرت همبستگی توده ها را به نمایش گذاشته است. ستم بر زنان و ستم و استثمار زحمتکشان، جهانی است؛ مبارزه با ستم و استثمار هم تنها درهمبستگی جهانی زحمتکشان و ستم دیدگان، ممکن می شود.

زنان در صفوف رهبری انقلاب

وقتی گیسوان زنان را به خون آغشته می سازند و رهایی زنان از حجاب اجباری، نماد آزادی می شود!

زنی جسور در مقابل مشتی مزدور وقاتل و سرکوبگر!

ارسالی از رشت : ندا . ک زنی جسور در مقابل مشتی مزدور وقاتل و سرکوبگر! این فیلم کوتاه بیان این است که زنان حتی اگر تنهایی در صحنه مبارزه باشند در برابر فاشیست های بسیجی می ایستند. این روحیه همه زنانی است که در خیزش اخیر سهم گرفته اند. یک طرف ما زنان قرار داریم و طرف دیگر گله های فاشیست و سرکوبگری که در برابر ما و مبارزاتمان عاجز شده اند. هنوز اول مبارزات مان هستیم، هنوز راه پر پیچ و خمی را باید طی کنیم تا به قله رهایی از فرودستی برسیم. اما در همین یازده روز پیش نشان دادیم که عزممان را جزم کرده ایم تا به تاریخ زن ستیزان حاکم نقطه پایانی نهیم! ما زنان، همان زنانی که در صحنه نبرد، حجاب را با نفرت و انزجار به آتش می کشیم، بزدودی کل نظام ستمگرانه را به آتش خواهیم کشاند! به خیابان ها بیاییم. همه با هم به خیابان ها بیاییم. در هر جا که هستیم و با هر توانی که داریم با این مبارزات همراهی کنیم و با همبستگی سراسری یک بار برای همیشه به جنایات رژیم پایان دهیم.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی زنان در ترکیه

زنان آگاه و مبارز مرز نمی شناسند!

رقص زن افغانستانی به حمایت از مبارزات زنان ایران در کابل! زنان ایران و افغانستان با دستان خالی اما اگاهانه، مصمم و قاطع برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی متحد شده اند و در این راه از مبارزات یکدیگر می آموزند.

همبستگی آگاهانه زنان افغانستان

هشت مارس: ستم بر زن جهانیست، مبارزه با ستم هم باید فراتر از مرزها و در سطح جهان به پیش برود. زنان ایران و افغانستان تحت حکومت های طالبانی، خیلی خوب با دردهای یکدیگر آشنا هستند و همواره در جبهۀ مشترکی می جنگند.

حمایت جون بایز، اسطوره موسیقی فولک آمریکا، از اعتراضات زنان در ایران

جون بایز، خواننده مشهور آمریکایی در حمایت از مبارزات زنان ایران در روزهای اخیر، ویدیویی که در سال ۲۰۰۹ به زبان فارسی- انگلیسی خوانده بود را بازنشر کرده تحت عنوان: «ما پیروز می‌شویم» و نوشته: «برای زنانی که به طور ناباورانه‌ای شجاع‌اند - و مردان - که چه در خواندن و چه در عمل بی‌باک‌اند تا ایرانی نو خلق کنند.»

خیابان ها را تسخیر کرده اند!

با حضور خود در خیابان ها، با حمایت های خود به هر شکلی که می توانیم از نیروهای انقلابی، نگذاریم یک بار دیگر حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی، با کشتار، سرکوب، تهدید و ارعاب و با ماشین جنگی خود، امید را در دل ها بخشکاند. همراه شو عزیز. با هم پیروزیم

زنان ایران، همچنان شجاعانه در صف اول انقلاب، حماسه می آفرینند.

زنان جسور ایرانی، فوران خشم ۴۳ سالۀ خود را بر بلندای سکوهای مبارزاتی، در حالی در سرنگونی نظام، فریاد می کنند و همگان را به مبارزه دعوت می کنند که پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را از سر برداشته و به آتش سپرده اند.

با آمادگی در خیابان ها حضور یابیم!

زنان و مردان جسور و انقلابی، خیابان ها را صحنه مبارزه و قدرت نمایی خود کرده اند. خشم و انزجار۴۳ ساله از حکومت جنایتکار و زنستیز جمهوری اسلامی، به جسارت و شهامت بدل گشته و در خیابان های کشور، مزدوران رژیم را به زانو درآورده است. برای تداوم مبارزه با فراگیری و انتشار تجربیات خود، ضربه پذیری را به حداقل برسانیم. با انتشار وسیع این پست به ارتباطات خود، به محافظت از نیروهای انقلاب خدمت برسانید.