اعتراضات مردمی با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر دیکتاتور

دیکتاتور حیا کن کشورم رو رها کن!

دولت بی لیاقت استعفا استعفا!

سهراب ما نمرده این دولته که مرده!

توپ تانک شکنجه دیگه اثر نداره!

تظاهرات ضد دولتي دانشجويان تهران۲۸ دسامبر ۲۰۰۹

۲۰۰۹دانشگاه شریف،۷ مهر، سرود ملی

دشمن

برخیز / گیسو شاگری