سرود انترناسيونال تقدیم به کارگران مبارز در جهان

آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد

ما منتظر تغییر قانون نیستیم! خودمان حجاب اجباری را دور خواهیم انداخت! نه به تحقیر

چیزی نمی خواهید بگویید؟؟!!چهل سال به ما زور گفتند

اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم

آکسیون مقابل سفارت جمهوری اسلامی، روز جهانی زن بروکسل، ۸ مارس ۲۰۱۸

به تکثیرم ، به تکثیرم - تقدیم به پیشگاه "دختران خیابان انقلاب" - شهریار دادور

فیلم «سال صفر» جنبش رهایی زنان، تظاهرات علیه حجاب اجباری ۱۳۵۷

آرزوی آزاد زیستن

ترانه: آرزوی آزاد زیستن، .../ خواننده نینا سیمون / دکلمه آذر درخشان