دادخواهی واقعی درهم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است!

جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دلال سکس در ایران در باب گسترش صیغه (فحشای رسمی اسلامی) در ایران و جهان- کانادا

ندایی که ما را به یک مبارزه‌ی انقلابی علیه خشونت بر زنان فرا می‌خواند!

تجاوز و قتل ستایش تنها یک پرده‌‌ی دهشتناک از نظام پدر-مردسالارانه‌ و شوونیستی است!

۸ مارس روز جهانی زن صف آرایی مبارزاتی زنان علیه ستم جنسیتی و استثمار!

فراخوان به تظاهرات* علیه سفر روحانی نماینده‌ی نظام زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به بلژیک

تراب حق شناس یکی از مبارزین جنبش انقلابی ایران درگذشت!

ما نه تنها به سفر روحانی، بلکه به کلیت نظام مردسالارامپریالیستی حاکم بر جهان معترضیم!

نه به سکسیسم! نه به راسیسم! خواهران‌مان در آلمان به خاطر جنسیت‌شان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، چرا؟!

ما برای رهایی خودو سیارهمان به مبارزاتمان علیه واپسگرایان مردسالار ادامه خواهیم داد !