پیام کارزار زنان در دومین روز راهپیمایی - دن‌هاگ هلند

خیزش زنان در سال ۵۷ علیه حجاب اجباری، برگ زرینی از تاریخ مبارزات صد ساله‌ ی زنان ایران و نمودی از جهش واقعی جنبش زنان ایران علیه ستم جنسیتی است. چون زنان یعنی نیمی از جامعه، اولین هدف سرکوب بنیادگرایان تازه به قدرت رسیده بودند که باید برای تثبیت حاکمیت اسلامی مجدداً به پستوها رانده می‌شدند؛ اما زنان نیز اولین گروه اجتماعی بودند که ماهیت واپس‌گرای رژیم تازه به قدرت رسیده را دریافتند و علیه این تهاجم دست به مبارزه زدند و با شعار «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»، مانیفستی فشرده و کوبنده به نیابت از طرف تمام جامعه علیه بنیادگرایان اسلامی صادر کردند.

پیام کارزار زنان در مقابل سفارت آمریکا - بروکسل

دولت‌ها و نیروهای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و رژیم فاشیست و نژادپرست در آمریکا و نیروهای دست راستی و بنیادگرایان مسیحی در غرب دو روی یک سکه هستند. مسلمان‌ستیزی ترامپ و همه‌ی نژادپرستان همان‌قدر فاشیستی است که یهودی‌ستیزی در دوران هیتلر بود.

چند روز با زنان کارزار

مقاومت در مقابل مبارزات زنان چیز تازه‌ای نیست و زنانی که صدای ‌شان را علیه ستم بلند می‌کنند همیشه به اشکال مختلف مورد حمله و یا تمسخر قرار می‌گیرند. این حملات عموماً مستقیم و عریان است و بی‌تعارف، زن ستیزانه.

سرسخن: متحد برای عملی کردن یک فراخوان جسورانه

خطرات و فرصت ها در شرایط حساس کنونی

حجاب و سازمان مجاهدین

تحلیل بصری اجزاء پرفورمنس دادخواهی «زنان خیابان انقلاب»

آن‌چه در ظاهر می‌بینیم، می‌تواند فریبنده باشد، پس باید به عمق نفوذ کرد

آزار جنسی زنان فوتبالیست افغانستان و واپسگرایان جامعه

۱۷ دی کشف حجاب رضاخانی