از شاه تا شیخ قوانین ضد زن در دولت‌های ضد زن

بخش اول کتاب: از گام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی

بخش اول کتابِ : از گام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی

گزیدهای از برخی نامه‌های زنان زندانی سیاسی

مروری بر فیلم سیزدهم

بخش اول: زنان و هنر

وقتی در آغاز، خدای دوجنستی/فراجنسیتی آفریننده، زن و مردی مانند، برابر و هم‌سرشت خلق می‌کند؟ ابتدا در آسمانِ وهم‌آلود اسطوره خدای زن به دست خدای مرد می‌میرد، بر زمین باورِ دینی، زن از دنده‌ یا شست پا یا اعضای دیگر مرد ساخته و در نهایت دیگر و دوم می‌شود.

یک قطره آب بیاور که سوختم!

آیا سپاه پاسداران و دولت ایران اجازه دارند افغانان را بخاطر داخل شدن در سرحد کشورشان به قتل برسانند؟

ویروس کرونا در افغانستان

در این وضعیت که ویروس کرونا در حال شیوع یافتن در افغانستان است، خشونت علیه زنان هم به شدت شیوع یافته و گسترش بیشتری هم خواهد یافت.