سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن - لندن

ارسالی به مناسب ۸ مارس روز جهانی زن

ما زنان ایران و افغانستان دست دردست هم با مبارزات مان علیه طالبان کابل و تهران، این زن ستیز ترین رژیم های جهان، نه تنها امید به ساختن جهان دیگری را در میان ستمدیدگان تقویت کرده ایم، بلکه به شور و شعف مبارزاتی و به پیشروی جنبش زنان در سراسر جهان یاری رسانده ایم... پیروز باد مبارزات زنان افغانستان و ایران علیه بنیادگرایان زن ستیز اسلامی و امپریالیست های مردسالار گرامی باد اتحاد و همبستگی زنان افغانستان و ایران گرامی باد ۸ مارس روز مبارزاتی زنان در سراسر جهان زن انقلاب رهایی زنان معترض در آستانه هشت مارچ

ارسالی از یاران در افغانستان - شعله

من شعله یکی از فعالین سازمان زنان هشت مارس در افغانستان، پیشاپیش ۸ مارچ روز زن، روز مبارزاتی مان را به همه زنان مبارز و انقلابی در افغانستان و ایران و زنان سراسر جهان تبریک می گویم. امید دارم که بتوانیم روز زن، روز پیکار جهانی مان را در افغانستان و ایران به بهترین وجه مبارزاتی برگزار کنیم و این گونه به پیشروی جنبش زنان در سراسر جهان یاری رسانیم. می خواهم بخش بسیاربسیار کوچکی از مبارزات قهرمانانه و شجاعانه شما زنان در ایران در چهار ماه گذشته علیه حجاب اجباری وآتش زدن آن و دود هوا کردن پرچم اسلامیت جمهوری اسلامی را در این ویدئو کوتاه به همه زنان در ایران و افغانستان برای ادامه مبارزاتمان تقدیم کنم. زن زندگی آزادی زن انقلاب رهایی ٢٢ فوریه ٢٠٢٣ / ٣ اسفند ١٤٠١

روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- برمن

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، این روز جهانی را در گردهمایی اعتراضی در حمایت از مبارزات زنان ایران و کردستان، همراه با سایر نیروهای فعال در کنفرانس زنان شهر برمن برگزار کردند. این گردهمایی همراه بود با موزیک زنده و میکروفون آزاد.

خواندن بیانیه هشت مارس در آکسیون - برمن

خواندن متن بیانیه هشت مارس به زبان آلمانی در برلین

خواندن بیانیه توسط یکی از فعالین زنان هشت مارس در برلین

خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران - آمستردام