فيلم كوتاهی از سه روز تظاهرات كارزار زنان در سه كشور

تهيه این فيلم به مناسبت ٨ مارس ٢٠٢١

یادی از زنان زندانی سیاسی

به مناسبت روز جهانی زن

رود خروشان مبارزات زنان در گستره جهانی

(به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن)

زنان کُرد در مسیر یک مبارزه همه جانبه قرار دارند.

به مناسبت ۸ مارس ۲۰۲۱ روز جهانی مبارزات زنان

تظاهرات مبارزاتی روز جهانی زن - آمستردام

پیام سازمان زنان هشت مارس ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ - برمن

در آکسیون مبارزاتی علیه خشونت بر زنان - روتردام

آکسیون مبارزاتی علیه خشونت بر زنان - برمن

سالگرد خیزش آبان مقابل کنسولگری رژیم جمهوری اسلامی - لندن

تظاهرات روز جهانی زن ۲۰۲۰ - لندن