خواندن بیانیه توسط یکی از فعالین زنان هشت مارس در برلین

خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران - آمستردام

پیام ارسالی به سازمان زنان هشت مارس از کابل - شعله

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام و حضور چشمگیر جوانان

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام، حضور جوانان در این آکسیون چشمگیر بود. شرکت کنندگان از شهرهای دور و نزدیک هلند آمده و خشم و نفرت خودشان را از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در شعارهای رادیکال و با صدای بلند ابراز می کرد. همچنین در حمایت از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در ایران، این سمبل اسارت و بردگی زنان را به آتش کشیده شد. برگزار کنندگان: - سازمان زنان هشت مارس مارس (ایران- افغانستان) / - بخشی از نيروهای چپ انقلابی و کمونيست

فیلم کوتاه از آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل مهسا «ژینا» امینی

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام- حجاب سوزان

تظاهرات زنان در تونس!

اعلام همبستگی پرشورطاهر شمس یکی از زنان مبارز افغانستان از مبارزات زنان ایران

به دنبال قتل ژینا امینی، در حمایت از اعتراضات گسترده مردم مبارز ایران، در شهرهای مختلف جهان، نفرت و انزجار خود را از کلیت نظام حاکم در ایران و خواست عمومی ستم دیدگان ایران یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رسانده اند. شنبه نهم مهرماه، برای چندمین بار در شهر برلینِ آلمان تظاهرات بسیار بزرگی در همین رابطه، با بیش از ۵۰۰۰ شرکت کننده، درمرکز شهر برگزار شد. اعلام همبستگی پرشور یکی از زنان افغانستانی، عضو «سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)» را با مبارزات زنان ایران، در همین تظاهرات شاهد هستیم.