نه می‌بخشیم! نه فراموش می‌کنیم! تظاهرات مقابل سفارت حمهوری اسلامی- بروکسل

پیام کارزار زنان در آکسیون حمایت از مردم ایران مقابل سفارت- لندن

آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی - لندن

فیلم اول

تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی - لندن

فیلم دوم

پیام کارزار زنان: در حمایت از مردم ایران در مقابل سفارت ایران- لندن

تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت در لندن

پیام کارزار زنان علیه خشونت در حمایت از مردم ایران در مقابل سفارت بروکسل

لحظه پایین کشیدن پرچم سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

افشای خشونت علیه زنان، به مناسبت یک سالگی کارزار زنان

مراسم روز جهانی زن- آمستردام