گزارشی از تظاهرات ۱۶ آذر ۱۳۸۸ ـ لندن

گزارش از یک ماه آکسیون اعتراضی در حمایت از مبارزات مردم و آزادی زندانیان سیاسی- لندن

گزارشی از مشاهدات در تظاهرات ۱۳ آبان ۱۳۸۸ - لندن

گزارشی از اکسیون اعتراضی - لندن

مردم جهان هم سرنوشتند! در حمایت از مبارزات مردم و خواست آزادی زندانیان سیاسی

گزارش تصویری از تظاھرات ۱۷ اکتبر در دفاع از حقوق زنان - پاریس

گزارش  راهپیمایی  روز جهانی زن لوس آنجلس کالیفرنیا- آمریکا

گزارش تصویری از سه هفته آکسیون اعتراضی- لندن

گزارشی از تظاهراتی که ھزاران نفر برای حقوق زنان به خیابان ھا آمدند!- پاریس

گزارش پایان موفقیت آمیز تحصن سه روزه - لندن

گزارشی آکسیون در حمایت از مبارزات مردم در ایران- فنلاند