گزارشی از مبارزه ضد فاشیستی در کلن

گزارش تصویری از آکسیون سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ - آمستردام

افشای سه دهه ازجنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

گزارشی از گردهم آیی ۴ سپتامبر در بزرگداشت سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی- برمن

گزارشی از سه هفته آکسيون! - دن هاگ

در حمایت از خیزش مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و خواست آزادی زندانیان سیاسی

گزارشی از جشن اومانیته یکی از بزرگترین جشن ھای سیاسی اروپا- پاریس

گزارش از مراسم همبستگی با مادران جانباختگان در ایران- تورنتو

گزارشی از آکسیون های هفتگی- پاریس

گوشه ای از افکار عمومی غرب در مورد ایران

گزارشی از آکسیون ھای ھفتگی فعالین ۸ مارس- پاریس

گزارشی از تظاهرات ۱۸ تیر - پاریس

گزارش راه‏پیمایی ۱۲ ژوئیه ـ لندن