گزارش جلسه‌ی بحث و گفتگو به مناسبت «روز جهانی زن» نقش جنبش زنان از ایران تا آمریکا» – بروکسل

گزارش تظاهرات به مناسبت «روز جهانی زن» - بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی به مناسبت «روز جهانی زن» – بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی و کنفرانس به مناسبت «روز جهانی زن» – بروکسل

گزارش آکسیون اعتراضی و کنفرانس به مناسبت «روز جهانی زن»- بلژیک

گزارش تصويری هزاران نفر در مخالفت با سفر ترامپ به انگلستان - لندن

گزارش تجمع اعتراضی به‌فرمان ترامپ مبنی بر «ممنوعیت ورود پناه‌جویان و شهروندان مسلمان» - بروکسل

گزارش تصویری تظاهرات ده‌ها هزار نفر در اعتراض به فرمان ترامپ - لندن

ﮔﺰارش ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺮدم ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و علیه روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ - کانادا

گزارشی از همبستگی باشکوه جهانی در تظاهرات ضد فاشیسم و زن ستیزی رژیم ترامپ - لندن