گزارشی از مراسم ۲۸مین سال‌گرد قتل‌عام زندانیان سیاسی دهه‌ی۶۰ و تابستان ۶۷ - لندن

گزارش آکسیون در اعتراض به اعدام زینب - لندن

گزارش اکسیون اعتراضی علیه مراسم عاشورای جمهوری اسلامی - تورنتو

گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی- لندن

گزارش آکسیون بمناسبت ۲۸ امین سالگرد کشتار زندان سیاسی در دهه ۶۰ - دوسلدورف در کلن

ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۲۸ امین ﺳﺎلﮔﺮدِ ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪی ۶۰ - ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارش اکسیون به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - برمن

دادﺧﻮاﻫﯽ واﻗﻌﯽ درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ! ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

گزارشی از راهپیمائی در حمایت از مهاجرین و پناهندگان- لندن

ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وزﯾﺮ «ﮐﺮﯾﺲ ﭘﯿﺘﺮز»- ﺑﺮوﮐﺴﻞ