گزارش تصویری آکسیون علیه روی کار آمدن ترامپ - بروکسل

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران- دن هاگ

گزارش روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - روتردام

گزارش آکسیون روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف

گزارش گردهم آیی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» - برمن

دو گزارش از فعالیت ها - لندن

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گزارش آکسیون به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶- بروکسل  

گزارش تصویری آکسیون به مناسبت «روز جهانی زن با خشونت بر زنان » - بروکسل

گزارش تصویری آکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - بروکسل

گزارش اکسیون برای نجات جان زینب سکانوند- کانادا