ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ۲۸ امین ﺳﺎلﮔﺮدِ ﻗﺘﻞﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در دﻫﻪی ۶۰ - ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارش اکسیون به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - برمن

دادﺧﻮاﻫﯽ واﻗﻌﯽ درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ! ﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!

گزارشی از راهپیمائی در حمایت از مهاجرین و پناهندگان- لندن

ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي وزﯾﺮ «ﮐﺮﯾﺲ ﭘﯿﺘﺮز»- ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارش بیست و هشتمین سالگرد دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷- آمستردام

جنایت هولناک قتل عام و نسل کشی زندانیان سیاسی

گزارشی از گردهم آیی در حمایت از زنان مهاجر و پناهنده - برمن

گزارشی از نهمین مجمع عمومی

گزارش آکسیون اعتراض به سفر ظریف- دن هاگ

گزارش آکسیون «ضد تجاوز جنسی و مصونیت» در جیبوتی- بروکسل