پوستر ۸ مارس ۲۰۱۶ روز جهانی زن

بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان، امکان هیچ تغییری وجود ندارد - بروکسل!

گزارش برگزاری کنسرت با هدف معرفی کنفرانس جهانی زنان در نپال - برمن

گزارش مبارزات اعتراضی به سفر روحانی به پاریس

گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس

گزارش تصویری از اعتراض به سفر روحانی به پاریس ـ نمایش دیواری شبانه

گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به فرانسه - پاریس

گزارشی از نمایش دیواري شبانه و تصویري از اعتراض به سفر روحانی به فرانسه ـ پاریس

گزارش تصویري از اعتراض به سفر روحانی به فرانسه میدان رپوبلیک - پاریس

گزارش آکسیون بمناسبت۲۵ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تورنتو