گزارشی از روز جھانی مبارزه با خشونت بر علیھ زنان در ھلند – روتردام

گزارشی از برگزاری آکسیون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تورنتو

گزارش تظاهرات ۲۵ نوامبر ۲۰۱۲ - پاریس

گزارشی از برگزاری آکسیون به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت بر زنان - لندن

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﮐﺴﯿﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﻟﻨﺪ - بروکسل

گزارش گردهم آیی به مناسب بیست و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - برمن

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در بیست و چهارمین سالگرد زندانیان سیاسی - لندن

گزارشی از گرد ھمایی علیھ حجاب اجباری در المپیک- لندن

گزارش تصویری از مراسم بزرگ داشت رفیق آذر درخشان- لندن

گزارشی از آکسیون اعتراضی در دفاع از شهروندان افغانی - لندن