ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﮐﺴﯿﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﻟﻨﺪ - بروکسل

گزارش گردهم آیی به مناسب بیست و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - برمن

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی در بیست و چهارمین سالگرد زندانیان سیاسی - لندن

گزارشی از گرد ھمایی علیھ حجاب اجباری در المپیک- لندن

گزارش تصویری از مراسم بزرگ داشت رفیق آذر درخشان- لندن

گزارشی از آکسیون اعتراضی در دفاع از شهروندان افغانی - لندن

گزارشی از مراسم يادمان آذر درخشان - فرانكفورت  

گزارشی از دومین آکسیون اعتراضی  در دفاع از حقوق شهروندان افغان در ایران - تورنتو

گزارشی از مراسم بزرگداشت آذر درخشان - لندن

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی - لندن