گزارشی تصویری از مراسم روز جهانی زن- تورنتو  

گزارش راهپیمایی روز زن - برمن

گزارشی از برگزاری راهپیمائی روز جهانی زن - لندن

گزارش تصویری راهپیمائی روز جهانی زن - لندن

گزارشی از گرد هم آیی به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - برمن

گزارشی از آکسیون ۲۵ نوامبر روز مبارزه علیه خشونت بر زنان - لندن

گزارشی از برگزاری بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی- لندن

گزارش برگزاری حرکت اعتراضی به مناسبت بیست و سومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - برمن

گزارش کوتاهی در همبستگی با مردم افغانستان - فرانکفورت

گزارشی تصویری از آکسیون اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی- لندن