گزارشی از آکسیون اعتراضی در دفاع از شهروندان افغانی - لندن

گزارشی از مراسم يادمان آذر درخشان - فرانكفورت  

گزارشی از دومین آکسیون اعتراضی  در دفاع از حقوق شهروندان افغان در ایران - تورنتو

گزارشی از مراسم بزرگداشت آذر درخشان - لندن

گزارشی از برگزاری آکسیون اعتراضی - لندن

گزارش آکسیون اعتراضی به جنایتهای اخیر اراذل اسلامی به زنان، کودکان و کارگران زحمتکش افغانی در ایران - تورنتو

گزارش آکسیون اعتراضی علیه دستگیری های اخیر فعالین کارگری در شهر کرج در مقابل سفارت جمهوری اسلامی- اتاوا

گزارشی از بزرگداشت رفیق آذر درخشان - تورنتو

گزارش مراسم یا د بود رفیق آذر درخشان - برمن

ﮔزارش ﺗﺻوﯾری از ﻣراﺳم ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن - ﺑرمن