گزارش آکسیون اعتراضی علیه دستگیری های اخیر فعالین کارگری در شهر کرج در مقابل سفارت جمهوری اسلامی- اتاوا

گزارشی از بزرگداشت رفیق آذر درخشان - تورنتو

گزارش مراسم یا د بود رفیق آذر درخشان - برمن

ﮔزارش ﺗﺻوﯾری از ﻣراﺳم ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﯾق آذر درﺧﺷﺎن - ﺑرمن

گزارشی از وداعی شكوهمند با رفیق آذر درخشان و مراسمی بياد ماندنی در پاریس

گزارشی تصویری از مراسم تدفین رفیق آذردرخشان درگورستان پرلاشز

گزارش تصویری از بزرگداشت رفیق آذر درخشان

گزارش تصویری از برگزاری اول ماه می - لندن

گزارش اولین نشست زنان چپ و کمونیست در هامبورگ

گزارش تصویری از اولین نشست زنان چپ و کمونیست