گزارش اکسیون اطلاع رسانی در رابطه با کشتار دهه ۶۰ در تابستان ۶۷ - برمن

گزارش تصویری از برگزاری بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندادیان سیاسی - لندن

گزارش آﮐﺳﯾون ﺿد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎتی در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻔﺎرت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼمی- اسلو

گزارش تظاهرات بر علیه مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری- تورنتو

دومین گزارش تصویری کارزار سه روزه ی - بروکسل

ضد انتخابات جمهوری اسلامی مقابل سفارت جمهوری اسلامی

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺳﻪ ﺭوﺯﻩ ی ضد انتخابات جمهوری ﺍﺳﻼﻣﯽ - بروکسل

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭ ﺳﻪ ﺭوﺯﻩ ی ﺿﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭی اسلامی - لندن

گزارش تصویری ۱۲ و ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ کارزار سه روزه ی در بروکسل «ضد انتخاب جمهوری اسلامی»

گزارش کارزار سه روزه ی «ضد انتخاب جمهوری اسلامی» در بروکسل

گزارش آکسیون سه روزه ضد انتخاب جمهوری اسلامی - لندن