فراخوان آکسیون حمایتی - آمستردام

از خیزش مردم در ایران

گزارش تظاهرات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - روتردام

گزارشی از دو آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و پارلمان - دن هاگ

گزارشی کوتاه همراه با تصاویری از برگزاری مراسم روز جهانی زن – آمستردام

مراسم روز جهانی زن- آمستردام

فراخوان شرکت در آکسیون 8 مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان - آمستردام

امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم ۸ مارس ۲۰۱۷ آغاز می کنند.

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران- دن هاگ

گزارش روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - روتردام