گزارش ارسالی از وضعیت زنان در ولایت بدخشان افغانستان

هرچند با روی ‌کار آمدن طالب‌ها تمام اقشار جامعه آسیب دیدند، اما در میان همه گروه‌ ها و اقشار زنان و نسل دانشگاهی بیش ‌ترین آسیب ‌ها را متحمل شده اند.

گزارش ارسالی سارا آزاد از افغانستان

اگر یک جنبش قوی زنان در این کشور بنیادگرا زده وجود میداشت، به یقین که وضعیت زنان تغییر میکرد.

ارسالی توسط شعله یکی از فعالین افغانستانی

گزارش دومین تظاهرات بزرگ در شهر برمن، علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان

آکسیون ایستاده در حمایت از زنان و مردم افغانستان - دن هاگ

گزارش تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان - برلین

گزارش تجمع اعتراضی در محکوم کردن قدرت گیری طالبان در افغانستان آلمان- برمن

گزارش آکسیون در دفاع از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان- لندن

گزارشی از تجمع اعتراضی علیه قدرت گیری طالبان، در مرکز شهر برمن

گزارشی از اوضاع مناطق تحت اشغال طالبان

در طول بیست سال حکومت دست نشانده جمهوری اسلامی افغانستان، خشونت و ستم بر زن هم چنان و گسترده ادامه داشت.