گزارشی از برگزاری مراسم روز جھانی زن - آمستردام

ﮔزارش ﺑرﮔزار مراسم روز ﺟﮭﺎن زن- ﺗورﻧتو

گزارشی از روز جھانی زن- آنکارا

دو گزارش راهپیمایی روز ۸ مارس و نشست روز ۱۴ مارس به مناسبت روز زن - برمن

گزارشی از راه پیمایی روز جهانی زن- لندن

ﮔﺰارش آﮐﺴﯿﻮن و ﻧﺸﺴﺖ روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارشی از روز جھانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان – روتردام

گزارشی از آکسیون روز جهانی خشونت علیه زنان- لندن

گزارش آکسیون درروز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - تورنتو

گزارش گردهم آیی اعتراضی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - برمن