ﮔﺰارش ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﺮدم ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ و علیه روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ واﺷﻨﮕﺘﻦ دی ﺳﯽ - کانادا

گزارشی از همبستگی باشکوه جهانی در تظاهرات ضد فاشیسم و زن ستیزی رژیم ترامپ - لندن

گزارش تصویری آکسیون علیه روی کار آمدن ترامپ - بروکسل

گزارش تصویری از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ایران- دن هاگ

گزارش روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - روتردام

گزارش آکسیون روزجهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف

گزارش گردهم آیی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» - برمن

دو گزارش از فعالیت ها - لندن

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گزارش آکسیون به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان» ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶- بروکسل  

گزارش تصویری آکسیون به مناسبت «روز جهانی زن با خشونت بر زنان » - بروکسل