گزارش آکسیون مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف

گزارش شرکت در راهپیمایی حمایت ازمبارزات مردم کوبانی- لاهه

گزارش روز همبستگی بین المللی حمایت از مبارزات مردم کوبانی - دوسلدورف

گزارشی از تظاهرات ایستاده در حمایت از کوبانی- لندن

گزارش ی از آکسیون اعتراضی علیه اسیدپاشی در ایران- لندن

گزارش راهپیمایی در حمایت از مردم کوبانی- برمن

گزارش آکسیون علیه اعدام در آلمان- دوسلدورف

گزارش آکسیون اعتراضی علیه اعدام ریحانه - تورنتو

گزارش آکسیون اعتراضی به حکم اعدام ریحانه جباری- برمن

گزارشی از برگزاری آکسیون سراسری در اعتراض به اعدام «ریحانه جباری» - بروکسل