با آمادگی در خیابان ها حضور یابیم!

زنان و مردان جسور و انقلابی، خیابان ها را صحنه مبارزه و قدرت نمایی خود کرده اند. خشم و انزجار۴۳ ساله از حکومت جنایتکار و زنستیز جمهوری اسلامی، به جسارت و شهامت بدل گشته و در خیابان های کشور، مزدوران رژیم را به زانو درآورده است. برای تداوم مبارزه با فراگیری و انتشار تجربیات خود، ضربه پذیری را به حداقل برسانیم. با انتشار وسیع این پست به ارتباطات خود، به محافظت از نیروهای انقلاب خدمت برسانید.

تعدادی از زنان در نازی‌آباد تهران، روسری‌های خود را در کانکس آتش‌ گرفته پلیس می‌اندازند!

کانکس پلیس را به آتش کشیدند و شعله هایش را با سمبل اسارت خود، با حجابی که به زور بر سرشان کردند، فروزان تر نمو دند. از کانکس پلیس، که سالها ابزار سرکوب بود، هیمه ای ساختند برای به آتش کشیدن حجاب اجباری. یک بار هم که شده، کانکس پلیس به یک دردی خورد.

همبستگی آگاهانه زنان افغانستان، در اعتراض به قتل حکومتی ژینا امینی

هشت مارس: ستم بر زن جهانیست، مبارزه با ستم هم باید فراتر از مرزها و در سطح جهان به پیش برود. زنان ایران و افغانستان تحت حکومت های طالبانی، خیلی خوب با دردهای یکدیگر آشنا هستند و همواره در جبهۀ مشترکی می جنگند.

به آتش کشیدن حجاب اجباری

حجاب ها برداشته شده و در هوا می چرخد و بر لب ها مرگ بر دیکتاتور‍ جاریست!

تهران ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ زنان در سقز، سندج، رشت، تهران و سایر شهرهایی که در اعتراض به قتل عمد مهسا (ژینا) امینی توسط جنایتکاران رژیم حاکم به خیابان آمده اند، یک بار دیگر نشان دادند که در صف اول مبارزه برای دادخواهی، برای به زیر کشیدن این مناسبات کهنه و زن ستیز هستند. نشان دادند که کمترین خواست شان سرنگونی رژیمی است که یکی از ارکان اصلی سیستم ستم و استثمارش را ستم بر زن تشکیل می دهد. زنان با سر نکردن حجاب در اکثر تظاهرات ها و در شهر های مختلف نشان دادند که به رعب و وحشتی که رژیم خیال داشت با قتل ژینا امینی ایجاد کند، نه تنها وقعی نمی نهند و در برابر این ترفندهای جنایتکارانه عقب نشینی نمی کنند، بلکه با جمعی برداشتن حجاب ضربه سنگین تر و کاری تری را به رژیم وارد کردند. ۱۹سپتامبر ۲۰۲۲

زنان در صف اول مبارزه علیه جنایتکاران حاکم!

زنان در صف اول مبارزه علیه قتل عمد مهسا امینی، توسط جنایتکاران حاکم!
می کشم، می کشم، هر آن که خواهرم کشت!

ژینا راه آزادی را باز کرد!

خاله مهسا امینی در کنار مزار ژینا، گفت ژینا راه آزادی را برای جوانان وطن باز کردە است.

آهنگ شلاق از توماج و جاستینا - حجاب بی حجاب

به یاد مهسا امینی (ژینا)

ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم!