اعتراضات چشمگیر دانشجویان آذر ۹۶

آکسیون اعتراضیِ «کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل

شناسه‌ی مسروقه - شعر و اجرا آیدا پایدار

زنان آگاه خود بهتر از هر کسی علیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه خواهند کرد

رهاننده‌ی‌ برتری در کار نیست، خود به رهایی خویش برخیزیم - اول ماه مه ۱۳۹۷

سرود انترناسيونال تقدیم به کارگران مبارز در جهان

آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنیم! آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد

ما منتظر تغییر قانون نیستیم! خودمان حجاب اجباری را دور خواهیم انداخت! نه به تحقیر

چیزی نمی خواهید بگویید؟؟!!چهل سال به ما زور گفتند

اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم