سالگرد ۱۶ آذر، روز دانشجو در ایران

کیمیا قربانی- مگر ما چه می‌خواهیم؟ نان، کار، رقص آزادی

مبارزه جهت محو خشونت علیه زنان

مبارزه جهت محو خشونت علیه زنان و فراتر از آن مبارزه جهت برابری واقعی زن و مرد و لغو آپارتاید جنسی بخش جدایی ناپذیری از مبارزه ضد سرمایه داری است. درست از این زاویه است که انهدام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی خشونت علیه زنان از بستر تعرض رادیکال به رژیم سرمایه داری مذهبی حاکم در ایران و از مسیر سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. روز ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را، با تلاش هر چه گسترده تر برای به میدان آوردن زنان کارگر و زحمتکش به روز مبارزه برای به عقب راندن دین از دخالت در حیات اجتماعی زنان و علیه نظام مرد سالار سرمایه داری تبدیل کنیم.

حق رای زنان

زیرنویس فارسی

زن، مرد، برابری آتیش بزن به روسری

فیلم حق رای زنان

با زیرنویس فارسی

درباره بیماری‌های مشکوک زندانیان سیاسی

فیلمی از فعالین سازمان‌زنان‌هشت‌مارس در تظاهرات کارزار ضد خشونت... به مناسبت ۳۰ امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - لندن

فیلمی از تظاهرات و راهپیمایی در لاهه هلند در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان ۱۲ سپتامبر / ۲

فیلمی از تظاهرات و راهپیمایی در لاهه هلند در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان ۱۲ سپتامبر/ ۱