گزارش تظاهرات روز جهانی زن- برلین

گزارش مراسم روز جهانی زن - فرانکفورت

گزارشی کوتاه از مراسم روز جهانی زن- لمانز

گزارش از دو مراسم در روز جهانی زن - لندن

گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی زن در لندن

در تمام طول تظاهرات تلاش شد که با سخنرانی های کوتاه بر این نکته تاکید شود که دستاوردهای خیزش انقلابی زنان در چند ماه گذشته در ایران و مبارزات زنان در افغانستان، متعلق به همه زنان در سراسر جهان است. تلاش شد شعار «زن زندگی آزادی»، «زن انقلاب رهایی»، «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «مرگ بر طالبان» و... را فراگیر کنیم.

گزارشی کوتاه از شرکت در تظاهرات و میتنگ اتحادیه های گارگری - لندن

این برنامه در لندن در مقابل پارلمان برگزار شد. برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه فعالین و نیروهای چپ از ایران نقش مهمی را بر عهده داشتند.

گزارشی از آکسیون‌های مشترک سراسری در حمایت از قیام ایران- برمن

در روز ۲۱ ژانویه: علیه سرکوب و برای مقاومت

اکسیون ۱۶ آذر در حمایت و همبستگی با دانشجویان - لندن

گزارش نشستی در حمایت از خیزش ١٤٠١ایران و کنفرانس زنان پایه- برمن

تاریخچه کوتاه مبارزات زنان ایران از زمان قدرت گیری جمهوری اسلامی تا کنون و خیزش قهرمانانه ماه های اخیر

گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش انقلابی مردم در ایران- لندن

به نسل کشی کردستان پایان دهید، به نسل کشی بلوچستان پایان دهید، مرگ بر رژیم ضد زن، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، زن زندگی آزادی و.. سخنرانی های کوتاهی هم در افشای جنایات جمهوری اسلامی، آلترناتیو سازی های ارتجاعی و رژیم چنج انجام پذیرفت.