گزارش روز جهانی کارگر- لندن

گزارشی کوتاه از آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی اخیر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان - لندن

گزارش تظاهرات «عدالت مهاجرت» – بروکسل

گزارش تظاهرات ۲۵ نوامبر - بروکسل

گزارشی از راهپیمایی روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان- دوسلدورف

گزارش تصویری از اکسیون اعتراضی به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت بر زنان - لندن

گزارش از راهپیمایی فاشیست‌ها- لندن

گزارشی از تظاهرات ضد فاشیسم و راسیسم - لندن

بخش دوم گزارش آکسیون جهانی او نه - بروکسل

در اعتراض به نامزدی ژایر بولسونارو برای ریاست ‌جمهوری برزیل

بخش اول گزارش آکسیون جهانی او نه - بروکسل

در اعتراض به نامزدی ژایر بولسونارو برای ریاست‌جمهوری برزیل