گزارش تصویری از تظاهرات دانشجویان در اعتراض به بالا رفتن شهریه دانشگاه- لندن

گزارشی از آکسیون روزمبارزه علیه خشونت بر زنان- لندن

گزارشی مختصر از هشتمین مجمع عمومی

گزارش تصویری از آکسیون اعتراضی در روز - لندن

گزارش تصویری از آکسیون بیست و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در میدان ترافلگار - لندن

گزارشی از آکسیون اعتراضی در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - لندن

گزارش تظاهرات علیه اعدام سکینه محمدی آشتیانی - تورنتو

گزارشی از گردهم آیی در برمن جهت اعتراض به احکام سنگسار و اعدام - برمن

گزارشی از تحصن یک روزه - لندن

گزارشی از آکسیون اعتراضی ۱۸ تیر - لندن