گزارشی از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی - لندن

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

گزارش تصویری از راھپیمائی علیه سیاست ھای ارتجاعی دولت ائتلافی - لندن

گزارش تصویری از شرکت بیش از ۵۰۰ هزار نفره علیه سیاستهای ارتجاعی دولت - لندن

گزارش مراسم روز جهانی زن - تورنتو  

گزارشی ازمراسم صدمین سالگرد روز جهانی زن ۲۰۱۱ - آمستردام

گزارش صدمین سالگرد روز جهانی زن - برمن  

گزارشی از تظاهرات روز جهانی زن - پاریس

گزارش تصویری از برگزاری راهپیمائی ۸ مارس ۲۰۱۱ - آمستردام

گزارش فعالیت های تظاهرات انترناسیونالیستی و روز جهانی زن - بروکسل

در حمایت از مبارزات مردم خاورمیانه از ایران تا لیبی