گزارشی تصویری از آکسیون اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی- لندن

گزارشی از برگزاری تظاهرات ایستاده در سالگرد ۱۸ تیر - لندن

گزارشی از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها و برای آزادی زندانیان سیاسی - لندن

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

گزارش تصویری از راھپیمائی علیه سیاست ھای ارتجاعی دولت ائتلافی - لندن

گزارش تصویری از شرکت بیش از ۵۰۰ هزار نفره علیه سیاستهای ارتجاعی دولت - لندن

گزارش مراسم روز جهانی زن - تورنتو  

گزارشی ازمراسم صدمین سالگرد روز جهانی زن ۲۰۱۱ - آمستردام

گزارش صدمین سالگرد روز جهانی زن - برمن  

گزارشی از تظاهرات روز جهانی زن - پاریس