زن که باشی توی سرزمین من

به یاد رفیق آذر درخشان

رویای آذر نابودی جهان کهنه و پوسیده سرمایه‌داری بود. آذر خشم و نفرتی عمیق نسبت به سیستم سرمایه‌داری‌ هم از نوع رژیم زن ستیز و پدرسالار جمهوری اسلامی و هم از نوع امپریالیست‌های مردسالار داشت.

آهنگ کرونان شکیب مصدق را بلند بشنوید

هلین بولک خواننده انقلابی

آهنگ زیبا نه مرزی، نه جنسیتی، نه طبقه ای، نه ملیتی، نه مذهبی .

خیزش زنان علیه حجاب اجباری ۸ مارس

اعتراضات مردمی به ساقط کردن هواپیمای اوکرایینی

سیل ویران‌گر در سیستان و بلوچستان

شامگاه شنبه ۲۱ دیماه تهران خامنه ای قاتله ولایتش باطله

۲۱دیماه ۹۸پل حافظ تهران - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر