ایران ۲۷ دسامبر۲۰۰۹ تهران ولیعصر یکی از شاهدانی که دید ماشین پلیس مردم را مجروح می کند ، اعتراض کرد

شاهدان صحنه زیر کردن مردم - ولی‌ عص ۶ دی

جعمی از فعالین سیاسی ایرانی در هلند / ۲ ژانویه ۲۰۱ مقابل سفارت جنایت کار جمهوری اسلامی در هلند

آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جنایتکار جمهوری اسلامی در دن هاگ

تظاهرات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ۸ دی

حماسه مردم ایران در روز عاشورا و به زانو در آمدن نیروهای ضد شورش ۶ دی

ایران ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ درگیری های اعتراضی تهران با نیروهای ضد شورش

تظاهرات فعالین سیاسی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در هلند

۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ تهران- اعتراضات شبانه علیه دولت و خامنه ای

تصاويردیگری از اعتراضات مردم ایران ۲۷ دسامبر۲۰۰۹