فراخوان به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر - روتردام

اوضاع کنونی، انتخابات و زنان

فراخوان ۸ مارس روز همبستگی زنان در سراسر جهان - آمستردام!

سخنرانی پالتاکی بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

جلسه پالتاک: به مناسبت ٨ مارس روز جھانی زن مردسالاری زیربنای خشونت علیه زنان است

مردسالاری زیربنای خشونت علیه زنان است!

فراخوان ۸ مارس روز جهانی را به اتحاد همه زنان برای برچیدن خشونت علیه زنان بدل کنیم- بلژیک

فراخوان: ۸ مارس روز جهانی را به اتحاد همه زنان برای برچیدن خشونت علیه زنان بدل کنیم

فراخوان: ۸ مارس روز جهانی را به اتحاد همه زنان برای برچیدن خشونت علیه زنان بدل کنیم! - بروکسل

فراخوان روز جهانی زن، ۸ مارس ۲۰۱۳ / نروژ- اسلو