دعوت به آکسیون ایستاده در اعتراض به دعوت و حضور احمدی نژاد در دانمارک

جنبش دانشجوئی از ١۶آذر، تا ١٨ تیر، تا جنبش اخیر

۱۶ آذر سالروز جنبش دانشجویی را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم!

فراخوان به آکسیون همبستگی با مبارزات مردم  ایران و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

فراخوان آکسیون: به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان! - دن هاگ

!هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم کنیم

پیروز باد مبارزات مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی!

تحصن سه روزه در لندن

فراخوان به آکسیون: موج سرکوب و کشتار اخیر در ایران را متوقف کنیم !- پاریس

فراخوان راهپیمایی در حمایت از خیزش مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی!

فراخوان تظاهرات آزادی و برابری زنان از درون صندوق های رای مرتجعین بیرون نخواهد آمد!

انتخاب ما: سرنگونی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است!