پرواز را بخاطر بسپار، پرندە مردنی است/ جشنواره بین المللی تبعید نمایش می دهد. / ساخت مینا مودتی

دعوت به گردهم آیی- برمن  

دعوت به آکسیون در لندن پيش بسوی جامعه ای که در آن هيچ کس بخاطر داشتن عقايد مخالف زندانی و اعدام نگردد!

فراخوان به تجمع اعتراضی: درحمایت از حقوق شهروندان افغان در ایران- لندن

۱۸ تیرسالروز جنبش دانشجویی را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم!

فراخوان گرامی داشت رفیق آذر درخشان - آمستردام

فراخوان مراسم بزرگداشت آذر درخشان رد پای تو در ساحل زندگی همیشه بجا خواهد ماند - تورنتو

مراسم بزرگداشت آذر درخشان در لندن

جلسه پالتاک / جنبش رهائی زنان، افق ها و دورنماها !

گردھمايی زنان انقلابی ايرانی / ۸ آوريل ۶ ۲۰۱۲ در ھامبورگ